Autumn: the misery and the beauty of it

13:44
(Scroll naar beneden voor Nederlands) 


It’s so easy to complain about the weather: it’s too warm, it’s too cold or it rains for too long. In the Netherlands it’s a regular habit to nag about the rain, especially in the autumn season. Usually I’m one of the inhabitants who does that. The dark mornings and evenings, the rain and the cold make it almost impossible to find joy in the environment. But it is possible. If you just open up your eyes (like I did last week) and enjoy the season God gave us. Yes, if you read the Bible you’ll discover that God gives the seasons, including the sun and the rain. He does that, because He is faithful. Look up Deuteronomy 11:14 and Joel 2:23. Why should we complain about a present that God gives?

Don’t forget the boots!

Last week my husband and I had a great walk. We really were in awe of the different colours of the leaves, the rapid water streams and the beautiful hills. And if we would have had jackboots on, the mud wouldn’t have been a problem at all. I must admit, normally I don’t take the time to value the beauty of autumn. I grumble when it rains and I have to go to work. I’d rather stay inside. But now I realise I don’t want to nag any longer. Autumn is a gift of God and I want to appreciate it. I wonder how I’ll experience the coming winter season. Brrr, normally it’s so cold. Hahaha… the keyword is: appreciate. ♥

Herst: het minder leuke en mooie ervan

Het is zo makkelijk om te klagen over het weer: het is te warm, het is te koud of het regent al zo lang. In Nederland is het een gewoonte om te zeuren over de regen, zeker tijdens de herfst. Normaal gesproken ben ik een van de inwoners die dat doet. De donkere ochtenden en avonden, de regen en de kou maken het bijna onmogelijk om blij te zijn door de omgeving. Maar het is mogelijk. Als je maar je ogen opent (zoals ik heb gedaan vorige week) en geniet van wat God ons heeft gegeven. Ja, als je de Bijbel leest, zul je ontdekken dat God seizoenen geeft, inclusief de zon en de regen. Hij doet dat, omdat Hij trouw is. Lees Deuteronomium 11:14 en Joel 2:23. Waarom zouden wij klagen over dat wat God ons geeft? 

Vergeet de laarzen niet!

Afgelopen week hebben mijn man en ik flink gewandeld. We keken vol ontzag naar de verschillende kleuren van de bladeren, de snelle waterstromen en de mooie heuvels. En als je we laarzen aan hadden gehad, dan was de modder geen probleem geweest. Ik geef toe, normaliter neem ik niet de tijd om schoonheid van de herfst te waarderen. Ik mopper wanneer het regent en ik naar het werk moet. Ik blijf dan liever binnen. Maar nu realiseer ik me dat ik niet meer wil zeuren. De herfst is een geschenk van God en ik wil er dankbaar voor zijn. Ik ben benieuwd hoe ik de aankomende winter zal ervaren. Brrr, het is natuurlijk koud. Hahaha, het sleutelwoord is: dankbaar zijn. ♥ 

Photo / Foto Anneli de Munnik

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)