Een boodschap over geloof, hoop, liefde en vredeElke keer heb ik weer een ‘reminder’ nodig. Een goede herinnering aan (a) wat NEWS OF PEACE inhoudt, (b) welke boodschap ik wil verkondigen en (c) waarom ik met deze blog begonnen ben. De slogan van NEWS OF PEACE is niet voor niets: Faith, hope and love create peace. Geloof, hoop en liefde creëert vrede.

Goed bericht

NEWS OF PEACE is een geweldige boodschap (1) voor wie er naar verlangt, (2) over de hoop voor de mens met een gebroken hart, (3) over de proclamatie van vrijheid. De boodschap gaat het ook over (4) de wegwijzer naar de Deur van het leven, (5) de genade van God, (6) wraak die wordt overgelaten aan de Rechtvaardige Rechter. De boodschap gaat verder: (7) troost voor verdriet heeft en (8) de gerechtigheid van Israël: Sion. Lees het onderstaande om te begrijpen wat ik echt bedoel met deze acht punten.

(1) Verlangen

De Bijbel heeft echt een geweldige boodschap, maar als je hart er niet voor openstaat, kun je geen ontvanger zijn van deze boodschap. Je moet je ogen en oren openen zonder het bij voorbaat af te keuren. Lees en luister. Het is een boodschap over hoop, geloof, liefde en vrede. Je moet een verlangen hebben naar deze aspecten van het Leven. Dat verlangen moet diep geworteld zijn.

(2) Hoop en een gebroken hart

Je hebt iets vervelends meegemaakt; je denkt dat het met jou nooit meer goed komt. Je ouders gaan scheiden, je eigen relatie loopt stuk, je voelt je bedrogen en afgewezen of je geliefde is overleden. Het resultaat is een gebroken hart. Er lopen genoeg mensen rond met een gebroken hart. De boodschap voor hen is dat er hoop is. Hoop dat het hart wordt hersteld, hoop voor een nieuw hart. Je mag door hoop er op vertrouwen dat er iets nieuws op jouw pad komt.

(3) Vrijheid

In deze samenleving gaan wij er vanuit dat slavernij allang is afgeschaft. Iedereen is vrij om te kiezen, om een mening te vormen en om te (ver)oordelen. We beseffen niet dat wij door deze houding ons zelf steeds meer opleggen. We houden ons zelf voor dat we moeten presteren; we zijn verantwoordelijk voor ons eigen succes. Doordat we 24/7 ‘productief’ willen zijn, negeren we gezonde grenzen en ontbreekt de rust. Een leven vol stress en angst om te falen is geen vrijheid. Ik proclameer echte vrijheid!

(4) De Deur

Door alleen vrijheid te proclameren, ben je er nog niet. Je kunt niet in je eentje de druk van deze wereld aan. Daarom verwijs ik graag mensen naar de Deur. Iedereen die de boodschap nog niet heeft gehoord (en ontvangen heeft), loopt op een brede weg. De één zal vinden dat zijn of haar weg niet zo breed is als die van de ander. Zolang je niet door de Deur bent geweest, is het allemaal dezelfde weg. Je kunt je horizon verbreden, maar één pad opgaan. Als je daadwerkelijk vrijheid wil ontvangen, zal je via de Deur echt één smal pad moeten opgaan.

(5) Genade

Genade. Dit is de kern van de boodschap. Niemand heeft deze boodschap verdiend. Niemand heeft recht op hoop en vrijheid. Door ons zondige natuur hebben wij het bij voorbaat verspild. Sommigen zullen zeggen dat zij nooit iets fout hebben gedaan. Hallo? Zelfreflectie? Wie de boodschap ontvangt, ontvangt genade. Wie genade heeft ontvangen, heeft het leven. Dit is mogelijk gemaakt door liefde.

(6) Wraak overlaten aan God?

We hebben genade ‘om niet’ ontvangen: we hoefden er niet voor te werken. God heeft ons genade uit liefde gegeven. Hij geeft ons daarbij wel de opdracht Hem en de mensen om ons heen lief te hebben. Leven vanuit liefde. Hoe kun je iemand lief hebben die je pijn heeft gedaan? Handelen vanuit liefde: vergeef die persoon, koester geen haat en laat het over aan God. Haat vreet de mens van binnenuit. Laat het daarom over aan God. Hij is de Rechtvaardige Rechter. Hij is objectief; Hij ziet, hoort en weet alles.

(7) Troost

Ik moet bij het woord troost denken aan de mensen die zware emotionele pijn moeten doorstaan. Ze kunnen en willen niet over de toekomst nadenken. Ze hebben iemand nodig die ze rust biedt, die ze de kleine wonderen van het leven weer doet zien, die zacht van aard karakter is. Iemand die gewoon bij ze is. Deze mensen hebben geen woorden nodig, ze moeten de Trooster voelen.

(8) Gerechtigheid van Israël

De boodschap is de Messias, Jezus, de Zoon van God. Door het volk Israël kregen wij Hem in ons midden meer dan 2000 jaar geleden. God heeft een speciale band met Israël. God zal er zelf voor zorgen dat dit volk nooit wordt weggevaagd. Mocht je vragen en/ of opmerkingen hebben, laat dan hier een reactie achter.

Jesaja 61 Het jubeljaar van de verlossing

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.Uit: Herziene Statenvertaling


Kernwoorden: Geloof, hoop, liefde en vrede

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)