Vrede op aarde, is het dan nog mogelijk?


In het woordenboek van Van Dale zijn er meerdere betekenissen voor het woord ‘vrede’.[1] Zo betekent vrede bijvoorbeeld dat er een toestand van rust is waarbij de mensen goed met elkaar omgaan. Vrede wordt gezien als de afwezigheid van oorlog. In het Oude Testament leefde Israël in afwisselende perioden van vrede en oorlog.

Oorlog

Vaak ging er een heftige en langdurige strijd aan de tijd van vrede vooraf. Wanneer het volk van God ongehoorzaam was, bevond het volk zich in een moeilijke situatie. Israël keerde God, door haar ongehoorzaamheid, de rug toe. De omringende landen zagen dit en vreesden Israël niet meer. De aangrenzende landen wilden Israël innemen en dat was de reden voor oorlog. Oorlog is een periode van vernieling, honger, ziekte, terreur, verdriet en dood.[2] De kans is waarschijnlijk zeer klein dat iemand een respectabele leeftijd van zeventig jaar haalt. Kinderen voelen zich onveilig. Mannen en vrouwen hebben geen hoop meer en zien zodoende de toekomst somber in. De vijand is dicht bij zijn overwinning en is klaar om te overmeesteren.


Winnen!

Wanneer het volk Israël zich naar God toewendde, brak de periode van overwinning en vrede aan. Door gehoorzaam te zijn aan God, kon Israël vrede ontvangen. Door gehoorzaamheid en vrede zijn voorspoed, veiligheid, verzadiging, geen gevoelens van angst en bejaard kunnen worden het gevolg.[3] Wie vrede heeft, hoeft niet meer bang te zijn om te struikelen.[4] Het ontvangen van vrede heeft te maken met de houding van de mens. Zoals eerder is beschreven, is gehoorzaamheid aan God een belangrijke factor.[5] David schrijft dat wie oud wil worden niet mag kwaadspreken en liegen. Wij behoren het goede te doen en naarstig op zoek te gaan naar de vrede.[6] Maar wat is het goede doen?

‘Standaard’

Wij zijn in een tijdperk gekomen waar iedereen voor zichzelf bepaalt wat ‘goed’ is. De wereld moedigt het hebben van eigen normen en waarden aan. Een morele standaard is ver te zoeken. God, de eeuwige rechtvaardige Rechter,[7] heeft aan de mens Zijn wet- en regelgeving gegeven. In Zijn boeken -van Genesis tot Openbaringen- staan de richtlijnen en geboden. Wie naar Gods Woord luistert, Zijn boeken aandacht leest en die informatie toepast, zal vrede ontvangen.[8] In deze 'moderne' tijd is het moeilijk te geloven dat wij als mens zonder God niets zijn. We geloven in een droom waarin wij alles zelf beter weten. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dit besef moet resulteren in een bescheiden houding. Wie bescheiden is, zal vrede ontvangen.[9] Wanneer nederigheid wordt omgezet tot een karaktereigenschap en er een (blijvend) vertrouwen in God is, zal de meest perfecte vorm van vrede aanwezig zijn.[10] Gehoorzaamheid aan God en vrede hebben dus een perfecte correlatie. Zo ook rechtvaardigheid en vrede.[11][12] Er is geen vrede zonder recht; het recht moet zege vieren. In de Bijbel staat dat vrede het gevolg is van gerechtigheid.[13]

Een duur cadeau

Door de Bijbelse historie is bekend dat de eerste mensen, Adam en Eva, door ongehoorzaam te zijn aan God, de zonde in de wereld hebben toegelaten.[14] Wat is zonde? Van Dale omschrijft zonde als “iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten”. Op dat moment was de Bijbel, met zijn goddelijke en morele wetten, nog niet geschreven. De eerste mens had alleen het gesproken Woord van God ontvangen. Adam en Eva kozen er vrijwillig voor niet te luisteren naar wat God had gezegd. Door hun ongehoorzaamheid, met als gevolg de afwezigheid van vrede, kon God niet meer in de aanwezigheid van mensen zijn. De zonde zorgde voor scheiding.

Doodstraf

God had onvrede met de scheiding tussen mens en Hemzelf. God is de Vredevorst, maar ook de Rechtvaardige Rechter. In het boek Romeinen artikel 6:23 staat dat bij iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten de doodstraf volgt. Deze doodstraf houdt in dat er tot in eeuwigheid geen vrede tussen God en de mens is. Dit betekent dat zowel tijdens het leven op aarde als in het hiernamaals de mens in oorlog zou moeten leven, doordat er geen vrede heerst. Het is niet voor te stellen, maar eeuwige vernieling, eeuwig honger, eeuwig ziekte, eeuwig terreur, eeuwig verdriet en de eeuwige dood zijn het gevolg van deze doodstraf. De prijs moet worden betaald. Wie neemt deze straf op zich, zodat mensen weer in eeuwige vrede kunnen leven?

Clementie

Vrede op aarde, is het dan nog mogelijk? Ja! Vrede op aarde is bij de mensen die gehoorzaam zijn aan God.[15] Helaas is de mens niet zonder fouten en begaat elke keer overtredingen. De wet schrijft bij elke overtreding dezelfde straf voor: de eeuwige dood. Gelukkig is er eveneens antwoord op de vraag wie de straf op zich kan nemen, zodat de mensheid in eeuwige vrede kan leven. De Rechtvaardige Rechter heeft de mensheid clementie verleend, omdat Zijn Zoon de straf op Zich heeft genomen. Zijn Zoon, ook wel bekend als ‘the Prince of Peace’ (Vredevorst) heeft vrede gebracht tussen God en mens.[16]

Tot slot…

Waarom wilde God vrede met de mens? Waarom heeft Zijn Zoon de doodstraf op zich genomen? Zowel de Vader als de Zoon hebben gehandeld uit liefde.[17] Het eeuwig leven en de eeuwige vrede is een kostbaar cadeau gegeven uit liefde. Wie deze cadeaus ontvangt, hoeft de eeuwige doodstraf niet te onder gaan: die leeft in vrijheid.[18] De ware ontvangst houdt ten eerste in dat ieder mens beseft dat hij of zij deze ‘Prince of Peace’ nodig heeft en in Hem gelooft.[19] Ten tweede betekent dit dat wie in Zijn liefde blijft geloven daar naar handelt.[20][21] Zijn liefdesgebod is dat de één van de ander houdt, net als Hij van alle mensen houdt.[22] Door met elkaar in vrede leven, laten wij vrede aan elkaar zien.[23]

Vrede.[24][25] Vrede op aarde. ♥

[1] Vre·de de; m en v 1 toestand van rust: zijn as ruste in ~ 2 toestand van normale verhoudingen tussen staten (tegenst oorlog): ~ sluiten 3 goede verstandhouding 4 gewetensrust: ik kan daar (geen) ~ mee hebben er mij (niet) mee verenigen (Van Dale) /[2] Zie Leviticus 26:16-17 /[3] Zie Leviticus 26:4-9 /[4] Zie Psalm 119:165 /[5] Gehoorzaamheid aan God kan ook worden vertaald als ‘de vreze des Heren’. In de Bijbel staan vele teksten en beloften voor de mensen die God vrezen. /[6] Psalm 34:11-14 /[7] Zie Jacobus 4:12 /[8] Zie Jesaja 48:18 /[9] Zie Psalm 37:11 /[10] Zie Jesaja 26:3 (Amplified) /[11] Zie Psalm 85:10 /[12] Zie ook Jacobus 3:18 /[13] Zie Jesaja 32:17 /[14] Zie Genesis, maar ook Romeinen 5:12 /[15] Zie Lucas 2:14 /[16] Zie Romeinen 5:1 /[17] Zie Johannes 3:16 en Johannes 15:9 /[18] Zie Galaten 5:1 /[19] Zie Johannes 3:16 /[20] Zie Johannes 15:10 /[21] Zie ook Johannes 16:33 (Amplified) /[22] Zie Johannes 15:12 /[23] Zie Tessalonicenzen 5:13 /[24] Zie Lucas 10:5 /[25] Zie 2 Tessalonicenzen 3:16 NIV vertaling www.BibleGateway.com

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)