Pasen, een lentefeest!“Waarom valt Kerst altijd op dezelfde datum en is het met Pasen elke keer weer anders?” Dat is een vraag die een ex-collega mij eens stelde. In dit artikel wil ik het over Pasen hebben. Ik ben op zoek gegaan naar het ontstaan en de betekenis van dit feest. Hieronder wil ik mijn bevindingen van deze zoektocht met je delen. 


Maanfeest

In het Oude Testament van de Bijbel (of de Tenach volgens de Joden) wordt geschreven over Pascha of Pesach. Het is een feest dat door God zelf is ingesteld. De maand waarin dit feest werd gevierd, is door God vastgesteld als de eerste maand van het godsdienstelijk jaar (Exodus 12:2). Op de veertiende dag van deze maand genaamd Nisan of Abib (dit is bij ons de tijd tussen half maart en half april) moest dit feest worden gevierd.[1] Deze nieuwe maand werd ingeluid door de nieuwe maan.[2] Vroeger werd de tijd vastgesteld aan de hand van de zon en de maan. De Israëlieten hanteerden een maanjaar. Pascha wordt in ‘kleine’ kring gevierd. Het is een feest voor binnen het gezin, waarbij onder andere een lam wordt geslacht en samen opgegeten. Als een gezin te klein is om een heel lam op te eten, mogen bijvoorbeeld buren het samen vieren. Het is ook een feest voor jong en oud. De kinderen krijgen op deze avond te horen wat God heeft gedaan. Wat heeft God dan gedaan?

Het verhaal

Toen de Israëlieten in Egypte aankwamen (ongeveer 4000 jaar geleden), werden ze hartelijk verwelkomd. De toenmalige onderkoning, Jozef, was zelf een Israëliet die veel voor Egypte had gedaan. Door hem hadden zowel de Egyptenaren als de Israëlieten een hongersnood van zeven jaar lang overleefd. Toen hij en de mensen uit zijn generatie stierven, veranderde de situatie. De Israëlieten leefden generaties lang als slaven. Ze werden onderdrukt door de Egyptische koning alias Farao. De Israëlieten hadden goddelijke hulp nodig; ze moesten worden bevrijd van deze slavernij en gevangenschap. God gebruikte Mozes om de Farao te waarschuwen met de boodschap: “Laat Mijn volk gaan”. De Farao was zelfs na negen plagen, die God had gestuurd (van water dat in bloed veranderde, tot vieze beesten zoals kikkers en sprinkhanen, tot ziekte en nare weersomstandigheden), niet van plan het volk Israël te laten gaan. Pas na de tiende plaag liet de Farao het volk gaan. De tiende plaag was dat alle eerstgeborenen van mens en dier zouden sterven. Zo ging de oudste zoon van de Farao dood. Op de nacht voor hun vertrek uit Egypte moesten de Israëlieten een lam slachten en eten.Ze moesten de deurposten van hun huis rood verven met het bloed van dit (paas)lam. De mensen die naar Mozes hadden geluisterd, bleven gespaard. Zo bevrijdde God Israël uit de handen van de Farao.

Au!

Ik vind het bijzonder dat er in de Bijbel staat dat de vreemdelingen die in het land waren ook Pascha mee mochten vieren. Als zij dat voor God wilden doen, accepteerde God dat. Maar dat ging niet zomaar; voor de mannen gold dat zij een grote stap moesten zetten. “Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten.” (zie Exodus 12:48) Alle mannen moesten zich zodoende laten besnijden.

Nieuwe Testament en symboliek

In het Nieuwe Testament wordt ook geschreven over het Pascha. Jezus was een Jood en vierde Pascha. Zijn laatste Pascha vierde hij samen met zijn discipelen. Dit is bekend als het Laatste Avondmaal. Voor christenen is er een nauw verband tussen Pascha en Pasen zoals wij het nu vieren. Het paaslam dat tijdens Pascha moest worden geslacht, stelt bij de christenen Jezus voor. Jezus was een mens op aarde, iemand zonder zonde. Onschuldig. Zijn bloed moest echter vloeien, zodat de mensheid leven zou kunnen ontvangen. Denk aan het bloed bij de deurposten van de Israëlische huizen. Door Jezus zijn bloed hoeven wij niet bang te zijn voor de (eeuwige) dood. Net zoals het volk Israël dat uit Egypte vertrok en werd bevrijd, zo zijn wij ook verlost. Tenminste, als je ook besneden bent van hart en het bloed van Jezus accepteert. Met andere woorden, het is belangrijk om Jezus aan te nemen. Hij vraagt aan ons om Hem te gedenken met een Avondmaal. Zie bijvoorbeeld Lukas 22:19 en 1 Korinthe 11:24-25.

Avondmaal

Christenen vieren het (heilig) Avondmaal doorgaans in de kerk, waarbij er wijn of druivensap wordt gedronken en een stuk ongezuurd brood [matze] wordt gegeten. Wanneer je een kerkdienst bezoekt, en je bent niet gelovig of je ervaart dat er nog dingen zijn die je los moet laten (zonde), wordt je aangeraden niet mee te doen hieraan. Het ongezuurd brood staat voor een rein leven. Uit de Bijbel is te concluderen dat mensen zich eerst moesten heiligen, voordat ze mee mochten doen aan deze (paas)‘maaltijd’. Denk aan de besnijdenis. In het Nieuwe Testament zie je dat het veel verder gaat dan uiterlijke symbolen als besnijdenis bij mannen. Het is belangrijker dat je hart rein is. Lees 1 Korinthe 5:7-8 en Romeinen 2:25-29.

Vraag

“Moeten wij, christenen, behalve Pasen ook niet Pesach gedenken?” Dat is de vraag die ik mezelf stel. Ik geloof dat we moeten gedenken dat God het volk Israël heeft gered. We mogen daarenboven gedenken dat God de hele wereld lief heeft en wil redden. Hij heeft ons, de mensen die in God geloven en hun hart voor Hem openstellen, door Zijn Zoon verlost.

Wist je dat

… het Engelse woord Easter en het Duitse woord Ostern niet zijn afgeleid van Pasen (of Pascha of Pesach), maar hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de godin van de vruchtbaarheid, Ostara.

… 15 april Pesach volgens de huidige Joodse berekening begint (in 2014).

… zondag 20 april wij de Eerste Paasdag vieren, en de dag daarop Tweede Paasdag.

… Tweede Paasdag niet in alle landen wordt gevierd (de Amerikanen doen er bijvoorbeeld niet aan mee).

… 29 mei Hemelvaartsdag is? Op deze dag steeg Jezus, 40 dagen na zijn opstanding met Pasen, terug naar God de Vader in de hemel. Christenen geloven dat Hij weer terugkomt om zijn volgelingen mee te nemen.

… 08 juni de Eerste Pinksterdag is? Deze dag is altijd 50 dagen na Pasen.

… een lam klaar voor de slacht een levend gewicht tussen 30 en 40 kilogram heeft; dat is 15 tot 20 kilogram vlees (bron: vlees.nl).

… één dag na Pesach het joodse feest Matsot begint? Zeven dagen lang wordt ongezuurd brood gegeten.

… de paashaas en paaseieren niets met de Bijbel te maken hebben?

… Pasen altijd tussen 22 maart en 25 april valt in westerse kerken?

… Pesach een vollemaansfeest is?

Woestijn

Het leven kan zwaar zijn. Dat verandert niet wanneer je christen bent. Hoewel de lente al begonnen is, zie je toch nog de donkere wolken. Je ervaart misschien een droge of dorre periode in je leven. Je weet dat God aan jou een toekomst heeft beloofd. Toch zie je het niet duidelijk voor je. De Bijbel geeft aan dat we dan alsnog dit feest moeten vieren. Lees Numeri 9:1-5. Hoewel het volk van Israël bevrijd is, betekent het nog niet dat ze in het beloofde land zijn. Ze zijn namelijk nog steeds in een woestijn. Laat een woestijn ons niet tegenhouden om onze dankbaarheid naar God te tonen. Laat een woestijn ons niet tegenhouden om na te denken over wat God heeft gedaan in ons leven. Vanuit dit feest krijgt het geloof een ‘boost’, omdat je weet dat wat God in het verleden heeft gedaan, Hij weer voor jou gaat doen.

Lees bijvoorbeeld Exodus 12:1-28 en Leviticus 23:1-44 om meer te weten over de instelling van het Pascha.


[1] Nisan is Hebreeuws, Abib is Babylonisch. Beide benamingen worden in de Bijbel gebruikt.
[2] Wanneer Pasen precies wordt gevierd, is afhankelijk van welke kalender er wordt gebruikt en welke afspraken daarover zijn gemaakt.

Dit artikel verscheen eerst in het NEWS OF PEACE e-zine van maart 2013.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)