Verlichting in het leven?Ik heb laatst wat dunne boeken gehad over verschillende onderwerpen. Eén van die boeken ging over vrijmetselarij.[1] Vrijmetselarij is een sektarische beweging. Niemand weet iets over het precieze ontstaan van deze beweging of niemand wil er over praten. Ik geloof dat het een club is die vaag en geheimzinnig overkomt naar de buitenwereld.[2] Maar in hun eigen omgeving is door rituelen en symbolen zeer duidelijk waarmee ze bezig zijn. Hun symbolen zijn voor de mensen die enigszins opletten zeer zichtbaar in de gewone wereld, denk bijvoorbeeld aan het alziend oog, de driehoek, pentagram et cetera. Waarom zou iemand zich verbinden aan de vrijmetselarij? Ik geloof dat macht, geld en bekendheid door de duivel wordt gegeven inruil voor iemand zijn of haar ziel. Het is altijd een ‘crappy deal’, want de ziel is het meest kostbare wat een mens heeft.

Goed of slecht?

Ik wil niet beweren dat iedereen die rijk of bekend is meteen bij de club van de vrijmetselarij hoort. Ik wil daar verder niet op ingaan. Wat mij de afgelopen dagen heeft bezig gehouden, is het misleidend gedachtegoed dat is doorgesijpeld naar elke individu in deze maatschappij. Voor mijn gevoel kwam dat sterk naar voren in het boekje Should a Christian be a mason? Het eerste is dat iedereen voor zichzelf kan bepalen wat goed of slecht is. De mens is ‘verlicht’, heeft kennis van goed en kwaad en heeft God niet nodig. Hierover schreef ik al in de blog vrede op aarde:

Maar wat is het goede doen? Wij zijn in een tijdperk gekomen waar iedereen voor zichzelf bepaalt wat ‘goed’ is. De wereld moedigt het hebben van eigen normen en waarden aan. Een morele standaard is ver te zoeken.”

Dé regels

Wie zich verdiept in de vrijmetselarij zal al gauw doorhebben dat deze club wel een standaard heeft. Samengevat houdt het in: alles doen wat God verboden heeft. De tweede gedachte is dat alle wegen naar Rome leiden, met andere woorden alle geloven leiden naar God. Volgens de Bijbel is dit eveneens een misleiding. Als ik evengoed een ander geloof kan aanhangen, wat moet ik dan met Jezus? Jezus is de Deur tot God. Als men geen persoonlijke relatie met Jezus aangaat, dan leiden alle wegen die worden bewandeld inderdaad naar Rome, maar niet naar God.
“Iedereen die de boodschap nog niet heeft gehoord (en ontvangen heeft), loopt op een brede weg. De één zal vinden dat zijn of haar weg niet zo breed is als die van de ander. Zolang je niet door de Deur bent geweest, is het allemaal dezelfde weg. Je kunt je horizon verbreden, maar één pad opgaan. Als je daadwerkelijk vrijheid wil ontvangen, zal je via de Deur echt één smal pad moeten opgaan.” Blog: Een boodschap over geloof, hoop, liefde & vrede
In hoeverre heb jij je laten meeslepen door deze twee gedachten? Wat gaat er om je gedachten en je hart? Jezus, Hij is de ware Verlichting in het leven.

[1] Met vrijmetselarij bedoel ik ook Loge, Illuminati en andere geheimzinnige groepen.
[2] Niet iedereen doet er geheimzinnig over, sommige prominenten (artiesten, sporters en politici) maken kenbaar dat ze de Satan aanbidden.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)